Koran

From Uncyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Mohameddöner.jpg

Dieser Artikel verletzt absichtlich religiöse Gefühle und erfüllt somit die Kriterien für gute Satire. Shalömle!


Eine Taschenbuchausgabe des Korans erschienen beim Ayatollah Verlag.

Der Koran ist eine Satire-Zeitschrift, die etwa 610 Jahre nach dem Beginn unserer Zeitrechnung von dem Illustrator Mohammed und seinem Lektor Erzengel Gabriel verlegt wurde. Die Erstausgabe der Zeitschrift umfasste 114 Suren mit zusammen 6.236 Versen, 3.234.567 Schriftzeichen, 18.895 Kommata, 45.890 Punkten und viele anderen nützliche Features wie z.B. blickkontaktgesteuertes Page-Scrolling. Da viele Muslime nicht lesen konnten, lernten sie die Einzelausgaben der Zeitschrift auswendig und überlieferten sie mündlich an ihre Kinder und Kindeskinder, wobei es zum die Orginalsuren verfremdenden Stille-Post-Effekt kam. Trotz ihres anfänglichen Erfolges musste die Publikation des Korans nach 114 Ausgaben eingestellt werden, da zu dem Zeitpunkt Ironie wegen Jugendgefährdung verboten wurde und es im Nahen Osten kein Papier mehr gab.
Der Koran beinhaltet die weltgrößte Sammlung an Klopf-klopf-Witzen und eignet sich über dies hinaus auch hervorragend für das Abdichten von Fenstern, welche von Autonomen mit Pflastersteinen beworfen werden.

Die Suren im Einzelnen (Auswahl)

Sure 1 / Al-Fatiha (Sure des barmherzigen Busschaffners)

Orginal (bitte von rechts nach links lesen)

سèرة انلاتحة - سèرة 1

بًسٍهً اننٌçً انرٌîحٍهàîوً انرٌîحًêهً

انٍحîهٍدï ننٌçً رîبًٌ انٍظîانîهًêوî

انرٌîحٍهàوً انرٌîحًêهً

هîàانًمً êîèٍهً اندًٌêوً

إًêٌîامî وîظٍبïدï èإًêٌîامî وîسٍتîظًêوï

اçدًوîààààا انصًٌرîا×î انهïستîâًêهî

صًرîا×î انٌîذًêوî أîوظîهتî ظîنîêçًهٍ عîêرً انهîعضïèبً ظîنîêçًهٍ èîناî انضٌîانًٌêوî

Übersetzung (bitte von links nach rechts lesen)

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des barmherzigen Busschaffners
klopf klopf
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des barmherzigen Heizkissenverkäufers
klopf klopf klopf
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten und dem Chef der Djihadisten
klopf klopf klopf klopf
dem Allerbarmer, dem barmherzigen Hausmeister
klopf klopf klopf klopf klopf
dem Herrscher am Tage der amerikanischen Invasion
klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Dir (allein) dienen wir, und Dich (allein) bitten wir um Hilfe bei der Aufrüstung
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Führe uns den geraden Weg nach Jerusalem oder Tauberbischofsheim
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
den Weg derer, denen Du einen schicken Gürtel geschenkt hast, nicht (den Weg) derer, denen dieser Gürtel zu eng war und ganz bestimmt nicht (den Weg) der Irregehenden.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf - BUMM
Dieser Artikel existiert auch als Audiodatei   
Download der Vertonung dieses Artikels
Dieser Artikel existiert im Rahmen des Projektes "Vertonte Artikel" auch als Audiodatei.
Höre dir den Artikel an →

Sure 51 / Ad-Daryat (Sure der betrunkenen Fregattenkapitäne)

Orginal (bitte von rechts nach links lesen)

سèرة انذارêات - سèرة 51

بسه اننç انرحهو انرحêه

èîانذٌîارًêîاتً ذîرٍèëا

لîانٍحîاهًنîاتً èًâٍرëا

لîانٍجîارًêîاتً êïسٍرëا

لîانٍهïâîسًٌهîاتً أîهٍرëا

إًوٌîهîا تïèظîدïèوî نîصîادًâى

èîإًوٌî اندًٌêوî نîèîاâًظى

èîانسٌîهîاء ذîاتً انٍحïبïمً

إًوٌîمïهٍ نîلًê âîèٍني هٌïخٍتîنًلي

êïؤٍلîمï ظîوٍçï هîوٍ أïلًمî

âïتًنî انٍخîرٌîاصïèوî

انٌîذًêوî çïهٍ لًê عîهٍرîةي سîاçïèوî

êîسٍأîنïèوî أîêٌîاوî êîèٍهï اندًٌêوً

êîèٍهî çïهٍ ظîنîé انوٌîارً êïلٍتîوïèوî

ذïèâïèا لًتٍوîتîمïهٍ çîذîا انٌîذًê مïوتïه بًçً تîسٍتîظٍجًنïèوî

إًوٌî انٍهïتٌîâًêوî لًê جîوٌîاتي èîظïêïèوي

آخًذًêوî هîا آتîاçïهٍ رîبٌïçïهٍ إًوٌîçïهٍ مîاوïèا âîبٍنî ذîنًمî هïحٍسًوًêوî

مîاوïèا âîنًêنëا هًٌوî اننٌîêٍنً هîا êîçٍجîظïèوî

èîبًانٍأîسٍحîارً çïهٍ êîسٍتîعٍلًرïèوî

èîلًê أîهٍèîانًçًهٍ حîâٌى نًٌنسٌîائًنً èîانٍهîحٍرïèهً

èîلًê انٍأîرٍضً آêîاتى نًٌنٍهïèâًوًêوî

èîلًê أîولïسًمïهٍ أîلîنîا تïبٍصًرïèوî

èîلًê انسٌîهîاء رًزٍâïمïهٍ èîهîا تïèظîدïèوî

لîèîرîبًٌ انسٌîهîاء èîانٍأîرٍضً إًوٌîçï نîحîâٌى هًٌثٍنî هîا أîوٌîمïهٍ تîو×ًâïèوî

çîنٍ أîتîامî حîدًêثï ضîêٍلً إًبٍرîاçًêهî انٍهïمٍرîهًêوî

إًذٍ دîخîنïèا ظîنîêٍçً لîâîانïèا سîنîاهëا âîانî سîنîاهى âîèٍهى هٌïومîرïèوî

لîرîاعî إًنîé أîçٍنًçً لîجîاء بًظًجٍني سîهًêوي

لîâîرٌîبîçï إًنîêٍçًهٍ âîانî أîنîا تîأٍمïنïèوî

لîأîèٍجîسî هًوٍçïهٍ خًêلîةë âîانïèا نîا تîخîلٍ èîبîشٌîرïèçï بًعïنîاهي ظîنًêهي

لîأîâٍبîنîتً اهٍرîأîتïçï لًê صîرٌîةي لîصîمٌîتٍ èîجٍçîçîا èîâîانîتٍ ظîجïèزى ظîâًêهى

âîانïèا مîذîنًمî âîانî رîبٌïمً إًوٌîçï çïèî انٍحîمًêهï انٍظîنًêهï

âîانî لîهîا خî×ٍبïمïهٍ أîêٌïçîا انٍهïرٍسîنïèوî

âîانïèا إًوٌîا أïرٍسًنٍوîا إًنîé âîèٍهي هٌïجٍرًهًêوî

نًوïرٍسًنî ظîنîêٍçًهٍ حًجîارîةë هًٌو ×ًêوي

هïسîèٌîهîةë ظًودî رîبًٌمî نًنٍهïسٍرًلًêوî

لîأîخٍرîجٍوîا هîو مîاوî لًêçîا هًوî انٍهïؤٍهًوًêوî

لîهîا èîجîدٍوîا لًêçîا عîêٍرî بîêٍتي هًٌوî انٍهïسٍنًهًêوî

èîتîرîمٍوîا لًêçîا آêîةë نًٌنٌîذًêوî êîخîالïèوî انٍظîذîابî انٍأîنًêهî

èîلًê هïèسîé إًذٍ أîرٍسîنٍوîاçï إًنîé لًرٍظîèٍوî بًسïنٍ×îاوي هٌïبًêوي

لîتîèîنٌîé بًرïمٍوًçً èîâîانî سîاحًرى أîèٍ هîجٍوïèوى

لîأîخîذٍوîاçï èîجïوïèدîçï لîوîبîذٍوîاçïهٍ لًê انٍêîهًٌ èîçïèî هïنًêهى

èîلًê ظîادي إًذٍ أîرٍسîنٍوîا ظîنîêٍçًهï انرًٌêحî انٍظîâًêهî

هîا تîذîرï هًو شîêٍءي أîتîتٍ ظîنîêٍçً إًنٌîا جîظîنîتٍçï مîانرٌîهًêهً

èîلًê ثîهïèدî إًذٍ âًêنî نîçïهٍ تîهîتٌîظïèا حîتٌîé حًêوي

لîظîتîèٍا ظîوٍ أîهٍرً رîبًٌçًهٍ لîأîخîذîتٍçïهï انصٌîاظًâîةï èîçïهٍ êîوطïرïèوî

لîهîا اسٍتî×îاظïèا هًو âًêîاهي èîهîا مîاوïèا هïوتîصًرًêوî

èîâîèٍهî وïèحي هًٌو âîبٍنï إًوٌîçïهٍ مîاوïèا âîèٍهëا لîاسًâًêوî

èîانسٌîهîاء بîوîêٍوîاçîا بًأîêٍدي èîإًوٌîا نîهïèسًظïèوî

èîانٍأîرٍضî لîرîشٍوîاçîا لîوًظٍهî انٍهîاçًدïèوî

èîهًو مïنًٌ شîêٍءي خîنîâٍوîا زîèٍجîêٍوً نîظîنٌîمïهٍ تîذîمٌîرïèوî

لîلًرٌïèا إًنîé اننٌîçً إًوًٌê نîمïه هًٌوٍçï وîذًêرى هٌïبًêوى

èîنîا تîجٍظîنïèا هîظî اننٌîçً إًنîçëا آخîرî إًوًٌê نîمïه هًٌوٍçï وîذًêرى هٌïبًêوى

مîذîنًمî هîا أîتîé انٌîذًêوî هًو âîبٍنًçًه هًٌو رٌîسïèني إًنٌîا âîانïèا سîاحًرى أîèٍ هîجٍوïèوى

أîتîèîاصîèٍا بًçً بîنٍ çïهٍ âîèٍهى ×îاعïèوî

لîتîèîنٌî ظîوٍçïهٍ لîهîا أîوتî بًهîنïèهي

èîذîمًٌرٍ لîإًوٌî انذًٌمٍرîé تîولîظï انٍهïؤٍهًوًêوî

èîهîا خîنîâٍتï انٍجًوٌî èîانٍإًوسî إًنٌîا نًêîظٍبïدïèوً

هîا أïرًêدï هًوٍçïه هًٌو رًٌزٍâي èîهîا أïرًêدï أîو êï×ٍظًهïèوً

إًوٌî اننٌîçî çïèî انرٌîزٌîاâï ذïè انٍâïèٌîةً انٍهîتًêوï

لîإًوٌî نًنٌîذًêوî طîنîهïèا ذîوïèبëا هًٌثٍنî ذîوïèبً أîصٍحîابًçًهٍ لîنîا êîسٍتîظٍجًنïèوً

لîèîêٍنى نًٌنٌîذًêوî مîلîرïèا هًو êîèٍهًçًهï انٌîذًê êïèظîدïèوî

Übersetzung (bitte von links nach rechts lesen)

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des barmherzigen Fregattenkapitäns
klopf klopf
Bei den heftig aufwirbelnden (Winden)
klopf klopf klopf
muss der Kapitän ernüchtert sein
klopf klopf klopf
dann den leicht dahinziehenden Öltankern, die unser Öl außer Landes bringen
klopf klopf klopf klopf
und den, die Befehle des betrunkenen Fregattenkapitäns ausführenden (Billiglohnmatrosen)!
klopf klopf klopf klopf klopf
Wahrlich, was euch angedroht wird, ist wahr.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Und die OPEC wird ganz sicher den Barrelpreis weiter erhöhen.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Und der Fregattenkapitän mit seiner makellosen Ginfahne!
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Wahrlich, er wird den Tanker mit dem wertvollen Rohöl gegen ein Riff steuern
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Der allein wird von der Küstenpolizei verhaftet werden, der sich davon abbringen lässt, den Kapitän zu überwältigen.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Verflucht seien die, die keine Hybridautos fahren
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
die in ihrem ökologischen Bewusstsein achtlos sind.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Sie fragen: "Darf ich mal ihr Kapitänspatent sehen?"
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Es wird der Tag sein, an dem der Fregattenkapitän seinen ersten Flaschengeist erblickt
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
"Kostet nun eure Entzugserscheinungen. Das ist es, was ihr zu beschleunigen wünschtet."
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Wahrlich, die Alkoholiker werden inmitten einer ambulanten Tagesklinik sein,
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
(und das) empfangen, was ihre Sucht ihnen gegeben hat, weil sie vordem den Gin verschwendeten.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Sie schliefen nur einen kleinen Teil der Nacht, den Rest verbrachten sie mit Völlerei und Gesaufe
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
und vor Tagesanbruch suchten sie stets Vergebung,
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
und von ihrem Erborchenen war ein Anteil für die obdachlosen Tauben bestimmt.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Und auf Erden existieren Kapitänsschulen für jene, die viel Gin vertragen,
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
und in euch selber. Wollt ihr denn nicht endlich etwas tun?
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Und in jeder Trinkhalle ist eure Versorgung gewährleistet und das, was euch dort verheißen wird, entspricht dem Willen Allahs.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Darum, bei dem Herrn des Himmels und der Erde - dies ist gewiß wahr, eben wie (es wahr sein sollte,) daß ihr nüchtern eure Tanker steuert.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Ist die Geschichte von Abrahams Partygästen nicht zu dir gekommen?
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Als sie bei ihm eintraten und sprachen: "Prost!" sagte er: "Helau, unbekannte Leute."
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Und er ging torkelnd zum Metzger und brachte ein gemästetes Feeding-Opfer.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Und er setzte es ihnen vor. Er sagte: "Darf ich euch füttern?"
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Es erfasste ihn Furcht vor ihnen. Sie sprachen: "Fürchte dich nicht." Dann gaben sie ihm einen kräftigen Schlag auf den Hinterkopf und setzten sich in den Flugsimulator.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Da kam seine Frau in Aufregung heran, stolperte über ihre Burka und sagte: "(Ich bin doch) eine unfruchtbare alte Frau!"
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Sie sprachen: "Was hat das mit dem Flugsimulator zu tun? Wir brauchen Ruhe, also schweig, Weib!"
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
(Abraham) sagte: "Wohlan, was ist euer Auftrag, ihr betrunkenen Kapitäne?"
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Sie sprachen: "Wir sind zu einem schuldigen Volke entsandt worden,
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
auf daß wir mit unseren Öltankern in ihre Türme segeln,
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
die von deinem Herrn für diejenigen gekennzeichnet sind, die nicht uns mit ihrer Demokratie überrennen wollen."
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch
Und wir lassen alle die Gläubigen, die dort sind, fortgehen und erledigen den Rest.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch
Wir fanden dort nur zwei Türme von den Gottlosen.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf
Und wir hinterließen darin ein ziemlich deutliches Zeichen für jene, die die qualvolle Strafe fürchten.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch
Und (ein weiteres Zeichen war) in Madrid, als wir ein wenig den Hauptbahnhof aufräumten.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch
Da musste kein Lokführer mehr streiken!
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel
So erfassten wir die Gottlosen und ihre Heerscharen und taten ihnen weh; und das ist nicht zu tadeln, auch wenn eine Menge Staub aufgewirbelt wurde.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf
Und (ein Zeichen war) in den den 8-Uhr-Nachrichten, als alle Welt uns verfluchte;
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch
und wir feierten unseren Erfolg mit Fässern voll Rum, zurück, ohne dass es uns gleichsam morsch gemacht hätte.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch
Und (ein Zeichen war) in dem Video von Bin Laden, als zu ihnen gesprochen wurde: "Genießt (das Leben) nur eine Weile und besucht mein Terrorcamp."
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch
Doch sie trotzten dem Befehl ihres Herrn. So ereilte sie der Blitzschlag, als sie wieder dem Gin zusprachen.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf
Und sie vermochten nicht (wieder) aufzustehen, noch fanden sie Hilfe bei einer Selbsthilfegruppe
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch
Und vordem (vertilgten wir) das Volk Noahs; denn sie waren ein frevelhaftes Volk, aßen nur koscheres Fleisch, trugen blöde Perücken und hörten diese schreckliche Kletzmermusik.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch
Und den Himmel haben die Fregattenkapitäne mit (ihrer) Kraft erbaut; und siehe, wie wir ihn reichlich geweitet und mit Granatsplittern gefüllt haben.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel
Und die Erde haben wir ausgebreitet, und wie schön breiten wir uns aus und wie noch schöner unterdrücken wir die Gottlosen!
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch
Und von jeglichem Wesen haben wir einen Fingerabdruck genommen, auf dass ihr nicht unerkannt in den Irak einreisen könnt.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper
Flieht darum zu Allah ihr Fregattenkapitäne. Ich bin zu euch als deutlicher Warner von Ihm (gesandt worden) und verkaufe euch bei Bedarf gerne einen Sprengstoffgürtel.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper klopf
Und setzt keinen anderen Gott neben, über oder unter Allah. Ich bin zu euch als deutlicher Warner von Ihm (gesandt worden), also macht jetzt keinen Unsinn, ihr Trunkenbolde.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper klopf klatsch
So kam auch zu denen vor ihnen kein Ginverkäufer, ohne dass sie gesagt hätten: "(Dies ist) ein Trinkhallenbesitzer oder ein Drogendealer!"
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper klopf klatsch klitsch
Haben sie es etwa einander das Gehirn gewaschen? Nein! Vielmehr sind sie aufsässige, verwirrte Leute, die an Selbstüberschätzung leiden.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper klopf klatsch klitsch dengel
So kehre dich von ihnen ab, suche Dir einen anderen Umgang; und dich soll keine Autobombe zerfetzen.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper klopf klatsch klitsch dengel zisch
Doch fahre fort, (sie) zu terrorisieren; denn der Terror nützt den Gläubigen und fördert die Schattenwirtschaft.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper
Und Ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie Mir dienen (sollen) und nicht dem Papst mit seinen albernen Gewändern, der sieht doch tuntig aus!
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper tröt
Ich will keine Versorgung von ihnen, noch will Ich, daß sie Mir Speise geben. Sie sollen mich nur anbeten und ihren gesunden Menschenverstand aufgeben, das reicht Mir schon.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper tröt klopf
Wahrlich, Allah allein ist der Überflieger, der Stärke, Festigkeit und ein Einfamilienhaus besitzt.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper tröt klopf klatsch
Und für jene, die Unrecht tun, ist ein Anteil an Granatsplittern (vorgesehen) wie der Anteil ihrer Gefährten; sie sollen Mich darum nicht bitten, (die Strafe) zu beschleunigen, sie werden noch früh genung zerfetzt werden.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper tröt klopf klatsch klitsch
Wehe also denen, die ungläubig oder ständig betrunken sind, ihres Tages wegen, der ihnen angedroht ist! Macht Euch auf etwas gefasst oder lasst es einfach bleiben. Und wenn jemand meint, dieses wäre eine wirre Sure, so lese er erst einmal die Bibel, die ist noch viel verworrener!
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klatsch klitsch klopf klatsch klitsch dengel klopf klatsch klitsch dengel zisch klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper klopf klatsch klitsch dengel zisch klapper tröt klopf klatsch klitsch PENG

Sure 90 / Al-Balad (Hartz IV-Sure)

Orginal (bitte von rechts nach links lesen)

سèرة انبند - سèرة 90

بسه اننç انرحهو انرحêه

نîا أïâٍسًهï بًçîذîا انٍبîنîدً

èîأîوتî حًنٌى بًçîذîا انٍبîنîدً

èîèîانًدي èîهîا èîنîدî

نîâîدٍ خîنîâٍوîا انٍإًوسîاوî لًê مîبîدي

أîêîحٍسîبï أîو نٌîو êîâٍدًرî ظîنîêٍçً أîحîدى

êîâïèنï أîçٍنîمٍتï هîانëا نٌïبîدëا

أîêîحٍسîبï أîو نٌîهٍ êîرîçï أîحîدى

أîنîهٍ وîجٍظîن نٌîçï ظîêٍوîêٍوً

èîنًسîاوëا èîشîلîتîêٍوً

èîçîدîêٍوîاçï انوٌîجٍدîêٍوً

لîنîا اâٍتîحîهî انٍظîâîبîةî

èîهîا أîدٍرîامî هîا انٍظîâîبîةï

لîمٌï رîâîبîةي

أîèٍ إً×ٍظîاهى لًê êîèٍهي ذًê هîسٍعîبîةي

êîتًêهëا ذîا هîâٍرîبîةي

أîèٍ هًسٍمًêوëا ذîا هîتٍرîبîةي

ثïهٌî مîاوî هًوî انٌîذًêوî آهîوïèا èîتîèîاصîèٍا بًانصٌîبٍرً èîتîèîاصîèٍا بًانٍهîرٍحîهîةً

أïèٍنîئًمî أîصٍحîابï انٍهîêٍهîوîةً

èîانٌîذًêوî مîلîرïèا بًآêîاتًوîا çïهٍ أîصٍحîابï انٍهîشٍأîهîةً

ظîنîêٍçًهٍ وîارى هٌïؤٍصîدîةى

Übersetzung (bitte von links nach rechts lesen)

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des barmherzigen Hartz IV-Spenders
klopf klopf
Ich schwöre bei meinem Arbeitslosengeld.
klopf klopf klopf
Und du wohnst auch in dieser Parallelgesellschaft?
klopf klopf klopf klopf
und bei dem Zeugenden und den 23 Kindern, die er mit seinen 8 Frauen gezeugt hat, obwohl diese immerzu ihre Burka trugen.
klopf klopf klopf klopf klopf
Wahrlich, Wir haben den Menschen (zu einem Dasein) in Abhängigkeit vom Finanzminister genötigt
klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Meint er, 357 Euro im Monat würden ausreichen?
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Der Minister sagt: "Ich habe viel Vermögen ausgegeben."
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Meint er, das würde für einen vierwöchigen Urlaub im Terrorcamp ausreichen?
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Haben Wir ihm nicht zwei Türme gestohlen?
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
und einen Bahnhof mit Inhalt in Spanien?
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Und meint er vielleicht, das wär alles umsonst zu haben?
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Doch er begriff unsere Vorwürfe nicht.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Und was lehrt dich wissen, wie man besser zu Geld kommt?
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
(Es sind:) die Geiselnahme südkoreanischer Missionare in Afghanistan;
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
oder an einem Tage während der Hungersnot das Fröhnen des Feeding-Fetischismus'
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
das Töten eines Amerikaners
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
oder eines Deutschen, der sich im Staube wälzt;
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
(oder) alsdann unter denen zu sein, die glauben und einander ermahnen zum Angriff und einander ermahnen zur Gnadenlosigkeit.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Dies sind diejenigen, die von der rechten (Seite) sind.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
Diejenigen aber, die nicht an Unsere Zeichen glauben - sie werden von der linken (Seite) sein und kurzerhand über den Jordan gebracht werden;
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf
sie werden vom Feuer ringsum eingeschlossen sein, vielleicht essen wir sie auch auf, falls der Döner alle ist.
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf - PARDAUZ

Sure 103 / Al-'Asr (Waffelsure)

Orginal (bitte von rechts nach links lesen)

سèرة انظصر - سèرة 103

بسه اننç انرحهو انرحêه

èîانٍظîصٍرً

إًوٌî انٍإًوسîاوî نîلًê خïسٍري

إًنٌîا انٌîذًêوî آهîوïèا èîظîهًنïèا انصٌîانًحîاتً èîتîèîاصîèٍا بًانٍحîâًٌ èîتîèîاصîèٍا بًانصٌîبٍرً

Übersetzung (bitte von links nach rechts lesen)

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des barmherzigen Waffelseisens
klopf klopf
Beim Nachmittag!
klopf klopf klopf
Die Menschen sind wahrlich im Verlust, wenn sie keine bergische Kaffeetafel aufgetischt bekommen
klopf klopf klopf klopf
außer denjenigen, die fasten und abnehmen und sich gegenseitig die Waffeln ins Gesicht schmieren und sich gegenseitig zur Völlerei anhalten.
klopf klopf klopf klopf klopf - PLATZ

Sure 105 / Al-Fil (Sure des Elefanten)

Orginal (bitte von rechts nach links lesen)

سèرة انلêن - èرة 105

بسه اننç انرحهو êه

أîنîهٍ تîرî مîêٍلî لîظîنî رîبٌïمî بًأîصٍحîابً انٍلًêنً

أîنîهٍ جٍظîنٍ مîêٍدîçïهٍ لًê تîضٍنًêني

èîأîرٍسîنî ظîنîêٍçًهٍ ×îêٍرëا أîبîابًêنî

تîرٍهًêçًه îارîةي هًٌو سًجًٌêني

لîجîظîنîçïهٍ îظîصٍلي هٌîأٍمïèني

Übersetzung (bitte von links nach rechts lesen)

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des barmherzigen Elefantentreibers
klopf klopf
Hast du nicht gesehen, wie dein Herr die Leute mit seinem Elefanten überrannt hat?
klopf klopf klopf
Hat Er sie nicht in Grund und Boden gestampft?
klopf klopf klopf klopf
und Vogelgrippe, Hühnerpest, Pepsi, M-16 Sturmgewehre und BSE in Scharen über sie gesandt?
klopf klopf klopf klopf klopf
und sie mit brennenden Steinen und selbstgebauten Handgranaten beworfen
klopf klopf klopf klopf klopf klopf
und was kann jetzt der Elefant dafür?
klopf klopf klopf klopf klopf klopf klopf - SCHEPPER